خانه / ۱۳۹۸ / فروردین (صفحه 4)

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۸

کتاب گورخواب

گورخواب رمانی است درباره انواع و اقسام گورخوابیِ ما ایرانی‌ها: درباره دانشجویی که پوست از سر استادش می‌کند، داریوش مهرجوییِ فیلمساز که شرایط زمانه اعصابش را به هم ریخته است، چند جوانِ کتاب‌دزد که با افسردگی و سرخوردگی می‌جنگند، زن و شوهری در شش و بش دزدی از موزه هنرهای معاصر تهران، دانشجویانِ مهاجرت‌کرده به آمریکا، کلنجار نویسنده‌ای با سانسورهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و در نهایت روند تبدیل‌شدنِ آدمی بدبخت به یک خون‌آشام. کتاب پر است از موسیقی و نقاشی و مجسمه و شعر و قصه و فیلم. شهر فرنگی است برای خودش که می‌کوشد تعریف صادقانه و بی‌تعارفی از زندگی تحویل مخاطبش بدهد. این کتاب قصه‌‌هایی دارد برای بازگویی جزئیاتِ از قرار فراموش‌شدنی زندگی آدم‌هایی که در صف‌های دراز گورهایی از پیش مقرر آرام به پیش می‌رفتند و اما همین مسیر اجباری‌شان را هم با دست‌اندازها و کلوخ‌هایی ناگزیر روبه‌رو دیدند. آدم‌هایی که ایرانی بودند. آدم‌هایی که... . راهنمای خرید و مطالعه نسخه الکترونیک

توضیحات بیشتر »

کتاب persian

This book is designed to help readers gain enjoyment from Persian and offers specific examples and “real-life” scenarios on a variety of topics (from greetings to travelling) that they will almost certainly find useful. Although there are certain aspects of grammar to learn, this quick and easy approach will help the learners get to grips with Persian in no time. راهنمای خرید و مطالعه نسخه الکترونیک

توضیحات بیشتر »

کتاب دیابت

ﻧﮕﺬارﯾﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮی ﻟﺬت ﺑﺮدن از زﻧﺪﮔ ﯽﺗﺎن را ﺑﮕﯿﺮد. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﻫﻨما، ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﺷما را از ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ رو شﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﯿماری آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿماری دﯾﺎﺑﺖ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﭼﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿماری در ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ از ﻓﺮدی دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ. • اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ درﻣﺎﻧﯽ-ﻫﻢ ﺑﺎ رو شﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ آﺷﻨﺎ ﻣ ﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻢ درﺑﺎر هی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ. • ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ورزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع اول و دوم- از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﺗﺤﺮک ﺟﺴماﻧﯽ و ورزش ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﻬﺎر دﯾﺎﺑﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧماﻧﯿﺪ. راهنمای خرید و مطالعه نسخه الکترونیک

توضیحات بیشتر »

کتاب بیت‌کوین

ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد اﻣﺎ درک رﯾﺰه ﮐﺎریﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺿﻤﻨﯽ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ راﻫﻨمای آﻣﻮزﻧﺪه ﺗمام ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﺘمادﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ ورود ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭘﻮل ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رود، رﯾﺴﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. • ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ- ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد، ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آن درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد؟ • ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ- ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ، آدرس اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ. راهنمای خرید و مطالعه نسخه الکترونیک

توضیحات بیشتر »

کتاب حملات اضطرابی

بدون شک این کلمات به گوش همه‌ی ما آشناست: «ترس»، «استرس»، «اضطراب». با شنیدن این کلمات ممکن است ناامنی یا ناآرامی در ذهن ما تداعی شود ولی خوب است، با جزئیات بیش‌تر به تعریف این سه واژه بپردازیم. در یک تعریف ساده: استرس عبارت است از هر نوع تغییر یا فشار روانی یا دگرگونی در شیوه‌ی زندگی فرد. ترس واکنش هیجانی فرد به خطر است. و اضطراب تکرار علایم ترس بدون هیچ علت شناخته شده‌ی بیرونی است. در طول روزگاران، همواره ترس و اضطراب هم‌زاد و قرین بشر بوده است. حتی نقش و نگار و کنده‌کاری‌های روی دیواره‌ی غارها و سفال‌های قدیم، ردپایی از این ترس و هراس را نشان می‌دهد. بشر همیشه در برابر ناشناخته‌ها و آزمون‌های گوناگون دچار نگرانی و ترس است. با گذشت زمان و دگرگونی شیوه‌ی گذران زندگی و ارتباطات مردم و دوری گزیدن از زندگی طبیعی به واسطه‌ی ماشینی شدن، نگرانی‌ها و دل‌مشغولی‌ها به شکل و رنگ جدیدی در آمده است که در واقع همان ترس و اضطراب ولی با شکل و ظاهری جدید است. آشنایی و شناخت علایم اضطراب و کنار آمدن با آن و پاسخ دادن به این‌که «ترس چیست؟ اضطراب چیست؟ آیا ترس و اضطراب را باید انکار کرد یا آن را مطرح کر..

توضیحات بیشتر »

کتاب مسئله اسپینوزا

بنتو همین‌که سروصدای حمام‌کردن برادرش را شنید که برای مراسم روز سَبَت آماده می‌شد، گفت: «صبح‌بخیر، گابریل.» گابریل با غُرغُر پاسخ داد، اما دوباره وارد اتاق‌خواب‌شان شد و به‌دشواری روی تخت چهاردیرکی باابهت‌شان که هر دو از آن استفاده می‌کردند، نشست. تخت که بیشتر فضای اتاق را دربرگرفته بود، یکی از بازمانده‌های خانوادگی گذشته‌شان بود. پدرشان، میخائیل تمام اموال خانواده را برای بنتو، پسر بزرگش به‌جا گذاشته بود، اما دو خواهر بنتو بر اساس اینکه او تصمیم گرفته عضو راستین جامعه یهود نباشد، به وصیت‌نامه پدر اعتراض کردند. هرچند دادگاه یهود به نفع بنتو حکم صادر کرده بود، بنتو با تسلیمِ همه اموال خانواده به خواهرها و برادرهایش، همه را شگفت‌زده کرد و فقط همین تخت چهاردیرکی والدینش را برای خود حفظ کرد. پس از ازدواجِ دو خواهر، بنتو و گابریل در خانه سفید سه‌طبقه‌ای که خانواده اسپینوزا ده‌ها سال اجاره کرده بودند، تنها ماندند. خانه‌شان روبه‌روی آبراهه هوت‌، نزدیک شلوغ‌ترین تقاطع‌ بخش یهودی آمستردام، درست یک بلوک دورتر از کنیسه کوچک بث‌ژاکوب و کلاس‌های مجاورش بود. بنتو و گابریل با تأثر و افسوس تصمیم گرفتن..

توضیحات بیشتر »

کتاب حلقه سیاه

آتش سوزی عمدی یک کتابفروشی در کپنهاگ، تعقیب و گریزی را در سطح چهار قاره شروع می کند و توطئه سرقت انجیلی متعلق به چارلز داروین، پدر نظریه فرگشت تکاملی را آشکار می سازد. فرمانده گری پیرس هم درگیر ماجرایی می شود که به آلمان نازی و آزمایش وحشتناک روی انسان باز می گردد. در قاره دیگری، جنون به معبدی در ارتفاعات نپال حمله مره و راهب های بودایی را به وحشیان آدمخوار تبدیل کرده است. لیزا کامینگز، دکتر جوان آمریکایی که مشغول بررسی موضوع است، ناگهان به هدف آدمکشی بیرحم تبدیل می شود که قصد مدفون کردن همه شواهد را دارد. تنها متحد لیزا، کسی نیست جز پینتر کرا، مدیر نیروی سیگما که در معبد مخفی شده و خودش نیز عوارضی از جنون و زوال مغزی را نشان می دهد. حالا گری پیرس وظیفه دارد لیزا، پینتر و دنیایی که با خطر روبرو شده را نجات دهد. نیروی سیگما هم باید نقشه شوم صدساله برای نابودی نظم دنیا و تغییر سرنوشت بشریت را فاش کند. راهنمای خرید و مطالعه نسخه الکترونیک

توضیحات بیشتر »

کتاب دایره‌­ها

عادتم شده که با خودم حرف بزنم. چه کسی باشد چه نباشد. مثل خیلی عادت‌های دیگرم. مثل بیست و چهار سال عینک فوتوکرومیک داشتن آن هم با درجه رنگ بالا. مثل هر روز ساعت ده توی‌ کوچه درختی پارک کردن زیر سایه نارون و علم کردن بساط صبحانه‌. شنبه و یکشنبه نان و پنیر و خیار و گوجه، دوشنبه و سه‌شنبه نیمرو با گاز پیک‌نیکی کوه‌نوردی و چهارشنبه هم نون و کره و البته فلاسک چای که هر روز از خانه می‌آورم. عادت است دیگر. هر روز پنج صبح تا یک و عصر هم از چهار تا یازده روی خط کار کنم. از فردوسی تا آرژانتین. از اونجا تا رسالت و بعد هفت تیر. عصرها سیدخندان تا تجریش و بعدش نیاوران و از آنجا توی اتوبان کج می‌کنم تا سمت میدان سپاه و بعدش مولوی و شوش و سر آخر میدان قیام و بی‌سیم. عادتم شده با خودم حرف بزنم و با دیگران کمتر. همین عینک فتوکرومیک که از صورتم پایین نمی‌آید هم بفهمی‌نفهمی نه برای آفتاب که برای کمتر دیدن دور و ورم است. دوست ندارم آدم‌های دور و ورم پایشان را به زندگی‌ام باز کنند. دم به دم مسافران نمی‌دهم. از تغییر بدم می‌آید. زندگی من با تغییر همیشه از بد بدتر شده. پس باید افسار تغییرش را بکشم؛ محکم! گاهی ..

توضیحات بیشتر »

کتاب کارنامه مصدق

ارسلان پوریا از اعضای پیشین حزب توده ایران و معاون نادر شرمینی در سازمان جوانان توده بود که پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به زندان افتاد. این کتاب حاصل پژوهش‌ها و تجربه‌های شخصی وی از دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق و نقش حزب توده ایران در آن دوران است. ارسلان پوریا، مؤلف کتاب، خود از اعضای مؤثر حزب توده در آن دوران و شاهد بلافصل وقایع حوادث بوده. این کتاب نخستین بار به کوشش زنده‌یاد خسرو شاکری در انتشارات مزدک ایتالیا با حروف تایپی و گاه ناخوانا منتشر شد و کتابی که در دست دارید نخستین چاپ «کارنامه مصدق و حزب توده» با درج نام مؤلف اصلی، حروفچینی جدید و پیراسته است. بنا به نوشته زنده‌یاد خسرو شاکری، شخص دکتر مصدق متن اولیه کتاب را دیده و حک و اصلاح کرده بوده. انتشار متن کامل این کتاب ارزشمند سند مهم دیگری در اختیار علاقه‌مندان به تاریخ معاصر ایران و نیز پژوهشگران تاریخ می‌گذارد تا با شناختی دقیق، به دور از غرض و پیشداوری بتوانند با بخشی از گذشته مبارزات ضداستعماری و ضد استبدادی مردم ایران آشنا شوند. راهنمای خرید و مطالعه نسخه الکترونیک

توضیحات بیشتر »

طرز تهیه سالاد پاستا با سبزیجات

امروز در بخش آشپزی سایت پونل، طرز تهیه سالاد پاستا با سبزیجات را به شما کاربران عزیزآموزش می دهیم که در ادامه میتوانید مشاهده بفرمایید. مواد لازم برای سالاد پاستا ماکارونی فانتزی: ۲ لیوان پخته شده براکلی: ۱ لیوان خرد شده کرفس: ۱ لیوان خرد شده هویچ: ۲ عدد حلقه شده گل کلم: ۲ لیوان خرد شده روغن مایع یا زیتون: ۱/۴ لیوان سرکه: نصف لیوان پودر سیر ، نمک ، فلفل ، آویشن : به مقدار لازم طرز تهیه سالاد پاستا با سبزیجات ماکارونی ها را به مدت ۱۰ دقیقه در آب جوش می پزیم و آبکش می کنیم. سپس آب سرد روی آن می ریزیم تا خنک شود. در ظرف بزرگی ماکارونی، براکلی، کرفس، هویج و گل کلم را خوب مخلوط می کنیم. در کاسه کوچکی سس را تهیه می کنیم. (روغن مایع، سرکه و ادویه سس را به مواد اضافه می کنیم. پیش از مصرف ۱۵ دقیقه در یخچال می گذاریم. نوشته طرز تهیه سالاد پاستا با سبزیجات اولین بار در پونل. پدیدار شد. مطالب مرتبط فرکانس شبکه ورزش در هاتبرد یاه ست بدر ..

توضیحات بیشتر »